Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Kędzierzynie-Koźlu

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15

ul. Karola Szymanowskiego 19

47-206 Kędzierzyn-Koźle

tel/fax: 77 482 36 72

psp15@kedzierzynkozle.pl

 

  • 01.jpg
  • 01a.jpg
  • 02.jpg
  • 02a.jpg
  • 03.jpg
  • 03a.jpg

Informacje i komunikaty

2020/2021

Zarządzenie nr 4/2021

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 im. J. Kochanowskiego

w Kędzierzynie -Koźlu z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu prowadzenia zajęć w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15

im. J. Kochanowskiego w Kędzierzynie-Koźlu

      Na podstawie rozporządzenia MEiN z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19 zarządza się, co następuje:

§1. W dniach od 04.05.2021 r. następuje zmiana formy kształcenia uczniów klas 1-3- obowiązuje nauczanie stacjonarne.

§2.  Z dniem 17 maja 2021 roku do nauki hybrydowej wracają klasy 4-8.

§3. Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

§4. Harmonogram zajęć z podziałem (nauka hybrydowa) od 17 maja 2021r do 28 maja 2021 roku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§5. Dla uczniów objętych opieką świetlicową szkoła organizuje zajęcia od godziny

6.30 do 15.30.

§6. Od 4 maja stołówka szkolna świadczy wyżywienie dla uczniów uczących się stacjonarnie.

§7. W związku z egzaminami ósmoklasisty i zgodnie z planem pracy szkoły dni:

- 25.05.2021 r.

-26.05.2021 r.

-27.05.2021 r.

są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tych dniach nie będzie zarówno zajęć stacjonarnych

jak i online. Zgodnie z wytycznymi w szkole mogą przebywać wyłącznie uczniowie zdający egzamin ,członkowie komisji egzaminacyjnych i osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu.

§8. Z dniem 31.05.2021 r. do nauki stacjonarnej wracają wszyscy uczniowie.

§9. Od 10.05.2021 r. wznawia działalność Placówka Wsparcia Dziennego w godzinach 15.00-19.00 (dawna świetlica socjoterapeutyczna).

§10. Postanowienia zawarte w zarządzeniu mogą ulec zmianie w zależności od komunikatów MEiN oraz sytuacji epidemiologicznej w kraju.

§11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 04.05.2021 r.

   Lidia Stanisławska

dyrektor PSP 15

PLAN ZAJĘĆ załącznik do rozporządzenia nr 4

Wytyczne dla klas 1 - 3 załącznik do rozporządzenia nr 4

Procedury i zasady pracy w szkole w czasie pandemii.

         W związku z rozporządzeniem MEiN  z dnia 18 marca 2021 r,  informuję, iż  z  dniem 22 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021r. organizacja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 w Kędzierzynie-Koźlu  przedstawia się następująco:

1. Zawiesza się zajęcia w formie stacjonarnej i wprowadza się tryb nauki zdalnej w klasach I-III Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 w Kędzierzynie-Koźlu.

2. Nauczanie będzie prowadzone na platformie Teams.

3. Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej będą się odbywać zgodnie z planem lekcji.

4. Zajęcia przed komputerem trwają 30 minut.

5. Uczniowie uczestniczą w zajęciach punktualnie.

6.  O nieobecności ucznia na lekcji zdalnej informuje rodzic/prawny opiekun przez dziennik Vulcan, podając przyczynę nieobecności.

7. Nauczyciele objęci kwarantanną mogą podjąć pracę zdalną z miejsca odbywania kwarantanny.

8. Zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzone będą zgodnie z planem  ustalonym przez nauczycieli-specjalistów.

9. Godziny pracy pedagoga odbywają się zgodnie z planem zajęć jaki obowiązywał podczas nauczania stacjonarnego.

10. Szkoła zorganizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły wyłącznie dla dzieci, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19. Warunkiem jest złożenie wniosku rodziców do dyrektora szkoły w dn. 22 marca 2021r. (Wniosek do pobrania w szkole i w załączniku).

11. Dla uczniów, którzy ze względu na warunki domowe nie mogą uczestniczyć w zdalnym nauczaniu w domu, dyrektor  może zorganizować nauczanie zdalne w szkole, z wykorzystaniem komputerów w szkole, jeżeli pozwolą na to względy bezpieczeństwa i sytuacja zdrowotna kadry pedagogicznej. (Wniosek do pobrania w szkole i w załączniku).

12. O wszelkich zmianach związanych z panującą sytuacją na bieżąco informować będą  wychowawcy klas lub dyrekcja szkoły poprzez stronę szkoły i e-dziennik.

Jeżeli ktoś z Państwa będzie miał jakiekolwiek problemy lub pytania to proszę o kontakt z sekretariatem szkoły.

Życzę Wszystkim dużo zdrowia i wytrwałości

Lidia Stanisławska

dyrektor PSP 15 

Wniosek rodzica o udział w zajęciach zdalnych na terenie szkoły

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna

Zarządzenie Dyrektora PSP 15 w sprawie nauki zdalnej

od 9 listopada 2020 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

ZARZĄDZENIE DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 W KĘDZIERZYNIE – KOŹLU w sprawie nauki zdalnej

Procedury i zasady pracy w szkole w czasie pandemii.

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego czytaj dalej....

2019/2020

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Harmonogram konsultacji od 1 czerwca dla klas 4-8 szkoły podstawowej

Dni wolne od zajęć dydaktycznych - AKTUALIZACJA

Egzamin ósmoklasisty, przedłużenie zamknięcia szkół

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Nauczanie zdalne

Apel Młodzieżowej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

Drodzy Uczniowie

Komunikat Dyrektor PSP15