Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Kędzierzynie-Koźlu

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15

ul. Karola Szymanowskiego 19

47-206 Kędzierzyn-Koźle

tel/fax: 77 482 36 72

psp15@kedzierzynkozle.pl

 

  • 01.jpg
  • 01a.jpg
  • 02.jpg
  • 02a.jpg
  • 03.jpg
  • 03a.jpg

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

Wstęp Deklaracji

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Kochanowskiego w Kędzierzynie-Koźlu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Kochanowskiego w Kędzierzynie-Koźlu

 

Daty publikacji i aktualizacji

 

Data publikacji strony internetowej: 2018-02-15.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-27.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

materiały nie posiadają napisów dla osób niesłyszących; filmy nie posiadają audio-deskrypcjidla osób niewidomych; brak odpowiedniego kontrastu tekstu do tła; brak dostępnych możliwości zwiększania rozmiaru czcionek na stronie.

 

Dokładamy wszelkich starań żeby nasza strona internetowa www.zsm2kkozle.pl była dostępna dla jak największej grupy użytkowników bez względu na wiek, poziom sprawności,używaną technologię i oprogramowanie.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Remigiusz Wójcik / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript./. Kontaktować można się

 

także dzwoniąc na numer telefonu szkoły. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich

 https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

 

Wejście do szkoły bez barier architektonicznych dostępne dla osób niepełnosprawnych z wyznaczonymi miejscami parkingowymi oraz podjazdem.

Budynek szkoły 2 piętrowy, zajęcia dla osób niepełnosprawnych odbywają się na parterze,w szkole dostępny jest schodołaz.

Zamontowany na próg wejściowy podjazd.

Przed wejściem wyznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Brak ograniczeń dla wstępu do placówki psów asystujących.

Brak tłumacza języka migowego